1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Gabinet Weterynaryjny „KREVETKI” s.c.
Monika Łoś, Angelika Rataj
z siedzibą w
ul. Henryka Probusa 2
58-160 Świebodzice

jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzanie będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Gabinet Weterynaryjny „KREVETKI” s.c.
3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do przenoszenia danych;
e. prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód)).
7. Gabinet Weterynaryjny „KREVETKI” s.c. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe Gabinet Weterynaryjny „KREVETKI” s.c. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Realizacja przez podmiot Gabinet Weterynaryjny „KREVETKI” s.c. Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz.1381).